News / Notice
प्रतिक्षासूची नियुक्ति सम्बन्धमा।
2023-02-15 00:00:00

.


पूनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-15 00:00:00

.


पूनरावलोकन समितिको सूचना।
2023-02-15 00:00:00

.


विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी पदपूर्ति विभागको सूचना ।
2023-02-14 00:00:00

विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी पदपूर्ति विभागको सूचना ।


कार्यालय सरेको सूचना
2023-02-10 00:00:00

कार्यालय सरेको सूचना 


पुनरावलोकन समितिको सूचना (२०७९।१०।२६)
2023-02-09 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-६, सहायक इञ्जिनियर (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२६)


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-06 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-६, प्रशासन (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२३)


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-05 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-९, प्राविधिक (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२२)


पुनरावलोकन समितिको सूचना
2023-02-03 00:00:00

पुनरावलोकन समितिको निर्णय सम्बन्धि सूचना तह-९, प्रशासन (प्रकाशित मिति:२०७९।१०।२०)


मिति २०७९/१०/१५ को निर्णयानुसार निम्नानुसारका कर्मचारीहरुलाई तपसिलका कार्यालयमा सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको छ।
2023-01-29 00:00:00

.


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !