प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

There are 10 Distribution Centers under Province No.5, Provonce Division Office, Nepalgunj (PDON) spread over Bheri and Rapti zone/Mid-Western Region (Province No.5). The distribution loss of NRO is 12.17%. Collection and sales contribution to NEA system from this Office are 5.86 % (Rs.4.35 billion) and 5.78.% (370897 Mwh). The performance highlights of this regional office during review period 2019/2020 are as under.

  • Energy sales (MWH) – 370897
  • Revenue (Billion) – Rs. 4.35
  • Numbers of consumers – 325451
  • Loss Percentage              12.17 %
  • Number of Staff (in all offices) - 390 


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Manager
Division Chief Mr. Munindra Thakur
Media Center
नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०७.०२

उपर्युक्त सम्बन्धमा निम्नलिखित उपभोक्ताहरुको नाममा विद्युत जडान भएको निम्नलिखित ब्यक्तिहरुले आफ्ना नाममा नामसारी गरार्इ पाऊँ भनी नेपाल विद्युत प्रा...

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७७.०६.२१

नेपाल  विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न पदहरूमा लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने खुला प्रतियोगिताको लागि पदपूर्ति विभागबाट मिति २०७६/११/०२ गते प्रकाश...

नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०४.०४
नामसारी सम्बन्धी सूचना २०७७.०४.०४

...

नामसारी सम्बन्धी सूचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्ज अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा म...

सरुवा: मिति २०७६.१०.२९ को निर्णयानुसार

 सरुवा:  मिति २०७६.१०.२९ को निर्णयानुसार

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय,

नेपालग‍ञ्ज, बाँके ।

कार्यालय प्रमुख: श्री मुनिन्द्र ठाकुर,                          

                                                             इन्जिनियर श्री ज्ञान बहादुर फर्साल,

                                                              इन्जिनियर श्री धर्म प्रसाद पौड्याल,

लेखा प्रमुख: श्री प्रमोद कुमार झा,

प्रशासन प्रमुख: श्री खेम नारायण लम्साल
 

nepalgunj.ro@nea.org.np, neanepalganjro@gmail.com, technical.nro@gmail.com, nroaccnea@yahoo.com
081-524271, 520585, 527121, 523419
081-523508

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !