प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

प्रदेश नं ५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंज

There are 10 Distribution Centers under Province No.5, Provonce Division Office, Nepalgunj (PDON) spread over Bheri and Rapti zone/Mid-Western Region (Province No.5). The distribution loss of NRO is 10.64%, Collection 92.71% and sales contribution to NEA system from this Office is 6.%. The performance highlights of this regional office during review period 2018/2019 are as under.

  • Energy sales (MWH) – 3,68,095
  • Revenue (million) – Rs. 3,72,23,29,000
  • Numbers of consumers – 3,14,008
  • Number of Staff (in all offices) - 390 


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Media Center
मिति २०७६/०४/२८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको सम्बन्धमा

सरुवा

नामसारी सम्बन्धी सूचना (२०७६.०२.०९)

ने.वि.प्रा.नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय अन्तगात नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र, कोहलपुर वितरण केन्द्र, घोराही वितरण केन्द, तुलसीपुर वितरण केन्द र सुर्...

नामसारी सम्बन्धी सूचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय

  प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/११/०७

यस क्षेत्रीय कार्...

मिटर नामसारीको सूचना

मिटर नामसारीको सूचना

Read More
No Records Found !!!
No Records Found !!!
No Records Found !!!
Contact Information

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश नं.५, प्रदेश डिभिजन कार्यालय,

नेपालग‍ञ्ज, बाँके ।

कार्यालय प्रमुख: श्री मुनिन्द्र ठाकुर,

                          प्राविधिक महाशाखा प्रमुख:   श्री पुष्पराज पन्त,

                                                             इन्जिनियर श्री ज्ञान बहादुर फर्साल,

                                                              इन्जिनियर श्री धर्म प्रसाद पौड्याल,

लेखा प्रमुख: श्री गणेशदत्त भट्ट,

प्रशासन प्रमुख: श्री खेम नारायण लम्साल
 

nepalgunj.ro@nea.org.np, neanepalganjro@gmail.com, technical.nro@gmail.com, nroaccnea@yahoo.com
081-524271, 520585, 527121, 523419
081-523508