News / Notice
परिपत्र (विश्वकर्मा पूजा सम्बन्धमा)
2021-09-15 00:00:00

परिपत्र (विश्वकर्मा पूजा सम्बन्धमा)


मिति २०७८/०५/२८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको
2021-09-14 00:00:00

सरुवा गरिएको सम्बन्धमा


कालोसूचिमा रहेका ग्राहकहरुले यथासिघ्र विद्युत महशुल भुक्तानी गरी कालो सूचिबाट नाम कटाउन हुन प्राधिकरणको अनुरोध
2021-09-14 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वुझाउनुपर्ने विद्युत महशुलको रकम नवुझाई कालो सूचीमा परेका ग्राहकहरुको नाम, ठेगाना, रकम सहितको विवरण ने.वि.प्रा. को वेभ साईट https://www.nea.org.np मा राखीएको छ । कालो सूचीमा परेका ग्राहकहरुले नेपाल राज्यभरी विद्युत सेवा लिएको भएमा लाईन काटी विद्युत सेवा बन्द गरीने तथा नयाँ विद्युत लाईन समेत नदिईने भएकोले ने.वि.प्रा. को वेभ साईटमा कालो सूचिको विवरण हेरी त्यस्ता ग्राहकहरुले यथासिघ्र विद्युत महशुल भुक्तानी गरी कालो सूचिबाट नाम कटाउन हुन प्राधिकरण अनुरोध गर्दछ । कालो सूचिमा रहेका ग्राहकहरुले महशुल रकम नवुझाएमा तिनपुस्ते नाम नामेसी सहितको विवरण राष्ट्रिय स्तरको पत्रीकामा क्रमश प्रकाशित गरीने भएकाले सामाजिक मर्यादा तथा साखमा पर्नसक्ने असरलाई समेत मध्यनजर गरी यथासिघ्र विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न यो सूचना प्रकाशन गरीएको छ ।


मिति २०७८/०५/२८ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/काज खटाइएको सम्बन्धमा।
2021-09-13 00:00:00

सरुवा/जिम्मेवारी/काज


विधुत महसुल अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क लिने सम्बन्धमा
2021-09-08 00:00:00

विधुत महसुल अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क लिने सम्बन्धमा


ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना !!!
2021-09-03 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६२ (संशोधन सहित) मा उल्लेखित व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणमा रिक्त देहायका पदहरु ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मुनिको सम्वन्धित सेवा/समूह/उपसमूहको पदमा तोकिएको सेवा अवधि  र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र 


आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना !!!
2021-09-03 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका देहायका पदहरु लोकसेवा आयोगबाट लिईने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्ममा आवेदन दिने पद भन्दा एकतह मुनिको आफू बहाल रहेको सम्बन्धित सेवा अन्तर्गतका पदमा कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६२ (संशोधन सहित) मा तोकिए अनुसारको सेवा अवधि पूरा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र 


खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!
2021-09-03 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको देहायबमोजिमका पदहरु लोेक सेवा आयोगद्वारा लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तपसीलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रितपुर्वकको दरखास्त आव्हान गरिएको छ । तोकिएको न्युनतम योग्यता पुगेका उमेद्वारहरुले 


मिति २०७८/०५/१७ को निर्णयानुसार अनिवार्य अवकाश जनाउ मिति संशोधन/रद्द गरिएको सम्बन्धमा
2021-09-02 00:00:00

सूचना


दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक वितरण सम्बन्धी संशोधित सूचना।
2021-08-29 00:00:00

दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक वितरण सम्बन्धी संशोधित सूचना।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !