Recruitment / Internal
>> पाठ्यक्रम (आन्तरिक)
S.N. Heading Notice Description Status
1 प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-१० (प्रथम पत्र) प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-१० प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)
2 प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-१० (प्रथम पत्र) प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-१० सह निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)
3 प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह तह-१० (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह तह-१० प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
4 प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-१० (द्वितीय पत्र) प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-१०, सह निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
5 प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-१० (द्वितीय पत्र) प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-१०, सह निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
6 प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-९ (प्रथम पत्र) प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-९ उप प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)
7 प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-९ (प्रथम पत्र) प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-९ उप निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)
8 प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह-९, उप प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
9 प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-९, उप प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
10 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सर्भे उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सर्भे उपसमुह, तह-९, उप प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
11 प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-९, उप निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
12 प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-९, उप निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
13 प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-८ (प्रथम पत्र) प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-८ सहायक प्रवन्धक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)
14 प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-८ (प्रथम पत्र) प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-८ सहायक निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)
15 प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह-८, सहायक प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
16 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-८, सहायक प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
17 प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-८, सहायक निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
18 प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-८ सहायक निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
19 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सर्भे उपसमुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सर्भे उपसमुह, तह-८, सहायक प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
20 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सर्भे उपसमुह, तह-१०, (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-१०, प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
21 प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-८, सहायक प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
22 प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-१० (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-१०, प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
23 प्रशासन सेवा प्रशासन समुह, तह-५, बरिष्ठ सहायक/मिटररिडिङ्ग सूपरभाइजर प्रशासन सेवा प्रशासन समुह, तह-५, बरिष्ठ सहायक/मिटररिडिङ्ग सूपरभाइजर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
24 प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ५, लेखापाल/स्टोरकिपर प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ५, लेखापाल/स्टोरकिपर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
25 प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह-५, सूपरभाइजर प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह-५, सूपरभाइजर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
26 प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-५, सूपरभाइजर प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-५, सूपरभाइजर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
27 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह-५ प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह-५ पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
28 प्राविधिक सेवा, विविध समुह, सवारी चालक उपसमुह, तह-५ सिनियर हेभि इक्विपमेण्ट अप्रेटर प्राविधिक सेवा, विविध समुह, सवारी चालक उपसमुह, तह-५ सिनियर हेभि इक्विपमेण्ट अप्रेटर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
29 प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, प्रशासन उपसमुह, तह ३, क्लर्क /मिटर रिडर प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, प्रशासन उपसमुह, तह ३, क्लर्क /मिटर रिडर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
30 प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह-३, इलेक्ट्रिसियन प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह-३, इलेक्ट्रिसियन पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
31 प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-३, जूनियर मिस्त्री प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-३, जूनियर मिस्त्री पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
32 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-९, उप प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
33 प्राविधिक सेवा, कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह, तह-९, उप प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
34 प्रशासन सेवा, विविध समुह, तथ्यांकशास्त्र उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) प्रशासन सेवा, विविध समुह, तथ्यांकशास्त्र उपसमुह, तह-९, उप निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
35 प्राविधिक सेवा, कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) प्राविधिक सेवा, कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह, तह-८ सहायक प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)
36 प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह ७, प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह ७, प्रशासकीय अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
37 प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-७, लेखा अधिकृत प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-७, लेखा अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
38 प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह ७, ईन्जिनियर प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह ७, ईन्जिनियर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
39 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह ७, ईन्जिनियर प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह ७, ईन्जिनियर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
40 प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह ७, ईन्जिनियर प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह ७, ईन्जिनियर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
41 प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह ६, सहायक प्रशासन अधिकृत प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह ६, सहायक प्रशासन अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
42 प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, कम्प्यूटर अप्रेशन उपसमुह, तह ६, सहायक कम्प्यूटर अधिकृत प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, कम्प्यूटर अप्रेशन उपसमुह, तह ६, सहायक कम्प्यूटर अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
43 प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-६, सहायक लेखा अधिकृत प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-६, सहायक लेखा अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
44 प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह ६, सहायक ईन्जिनियर प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह ६, सहायक ईन्जिनियर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
45 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह ६, सहायक ईन्जिनियर प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह ६, सहायक ईन्जिनियर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
46 प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह ६, सहायक ईन्जिनियर प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह ६, सहायक ईन्जिनियर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
47 प्रशासन सेवा प्रशासन समुह, तह-४, कार्यालय सहायक/सिनियर मिटररिडर प्रशासन सेवा प्रशासन समुह, तह-४, कार्यालय सहायक/सिनियर मिटररिडर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
48 प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ४, सहायक लेखापाल/सहायक स्टोरकिपर प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ४, सहायक लेखापाल/सहायक स्टोरकिपर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
49 प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह-४, फोरमेन प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह-४, फोरमेन पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
50 प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-४, फोरमेन प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-४, फोरमेन पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
51 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह-४ का फोरमेन प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह-४ का फोरमेन पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
52 प्राविधिक सेवा, विविध समुह, सवारी चालक उपसमुह, तह-४ फोरमेन ड्राइभर प्राविधिक सेवा, विविध समुह, सवारी चालक उपसमुह, तह-४ फोरमेन ड्राइभर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
53 प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, तह-३, जूनियर टेक्निसियन/वर्कसरकार प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, तह-३, जूनियर टेक्निसियन/वर्कसरकार पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !