Recruitment / Open
>> पाठ्यक्रम (खुला)
S.N. Heading Notice Description Status
1 तह १० सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: प्रशासन/प्रशासन प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
2 तह १० सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: लेखा प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
3 तह ९ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: प्रशासन/प्रशासन प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
4 तह ९ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: लेखा/लेखा प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
5 तह ९ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: लेखा/चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
6 तह ९ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: विविध/तथ्याङ्कशास्त्र प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
7 तह ८ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: लेखा/लेखा प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
8 तह ८ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: लेखा/चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
9 तह ८ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: प्रशासन/प्रशासन प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
10 तह ७ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: विविध/अर्थशास्त्र प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
11 तह ७ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: विविध/तथ्याङ्गशास्त्र प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
12 तह ७ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: लेखा/लेखा प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
13 तह ७ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: विविध/समाजशास्त्र प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
14 तह ५ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: लेखा/लेखा प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
15 तह ५ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: प्रशासन/प्रशासन प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
16 तह ४ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: लेखा/लेखा प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
17 तह ४ सेवा प्रशासन, समूह/उपसमूह: प्रशासन/प्रशासन प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
18 तह ७ सेवा: प्रशासन, समूह/उपसमूह: प्रशासन/प्रशासन प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
19 तह ७ सेवा: प्रशासन, समूह/उपसमूह: प्रशासन/कानून प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
20 तह ८ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल/सर्भे प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
21 तह ८ सेवा: प्राविधिक, समूह: कम्प्यूटर इञ्‍जिनियरिङ्ग प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
22 तह ८ सेवा: प्राविधिक, समूह: मेकानिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
23 तह ८ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल/सिभिल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
24 तह ८ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: ईलेक्ट्रिकल/ईलेक्ट्रिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
25 तह ७ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल/सिभिल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
26 तह ७ सेवा: प्राविधिक, समूह: कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियरिङ्ग प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
27 तह ७ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: ईलेक्ट्रिकल/ईलेक्ट्रोनिक्स प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
28 तह ७ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: विविध/वातावरण प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
29 तह ७ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: विविध/जियोलजी प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
30 तह ७ सेवा: प्राविधिक, समूह: मेकानिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
31 तह ७ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल/सर्भे प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
32 तह ५ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल/सिभिल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
33 तह ५ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: ईलेक्ट्रिकल/ईलेक्ट्रिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
34 तह ५ सेवा: प्राविधिक, समूह: मेकानिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
35 तह ४ सेवा: प्राविधिक, समूह: मेकानिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
36 तह ४ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल/सिभिल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
37 तह ४ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: ईलेक्ट्रिकल/ईलेक्ट्रिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
38 तह ३ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल/सिभिल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
39 तह ३ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: ईलेक्ट्रिकल/ईलेक्ट्रिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
40 तह ३ सेवा: प्राविधिक, समूह: मेकानिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
41 तह ७ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: ईलेक्ट्रिकल/ईलेक्ट्रिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
42 तह १० सेवा प्राविधिक, समूह/उपसमूह: ईलेक्ट्रिकलको प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
43 तह १० सेवा प्राविधिक, समूह: मेकानिकलको प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
44 तह १० सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
45 तह ९ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
46 तह ९ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: ईलेक्ट्रिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
47 तह ९ सेवा: प्राविधिक, समूह: कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियरिङ्ग प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
48 तह ९ सेवा: प्राविधिक, समूह: मेकानिकल प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
49 तह ९ सेवा: प्राविधिक, समूह/उपसमूह: सिभिल/सर्भे प्रथम र द्वितीयपत्रको पाठ्यक्रम
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !