Recruitment / Open
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई विशेस सूचना सहायकस्तर तह-४ र ५ का अप्राविधिक पदहरुमा संयक्तु परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई विशेस सूचना (२०७६।०७।१८)
2 परीक्षा केन्द्र संशोधनको सूचना परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (इञ्जिनियर तह-७,सिभिल/इलेक्ट्रिकल)
3 परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (सहायक स्तर) परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (सहायक स्तर २०७६।०७।१७)
4 प्रवेशपत्र वितरण सम्वन्धि जरुरी सुचना प्रवेशपत्र वितरण सम्वन्धि जरुरी सुचना
5 परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना(२०७६।०७।०४)
6 स्वीकृत नामावली (अधिकृतस्तर) खुला प्रतियोगितातर्फ आवेदन दिने उमेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली-अधिकृतस्तर (२०७६-६-१६)
7 स्वीकृत नामावली (सहायकस्तर) खुला प्रतियोगितातर्फ आवेदन दिने उमेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली-सहायकस्तर (२०७६-६-१६)
8 स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फका उमेद्ववारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०७६/०६/१६)
9 उमेद्वारहरुको अस्वीकृत नामावली (सहायक स्तर) सहायक स्तरका विभिन्‍न पदमा खुला प्रतियोगिताका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको अस्वीकृत नामावली (२०७६।०६।१६)
10 उम्मेदवारहरुको अस्वीकृत नामावली (अधिकृतस्तर) अधिकृत स्तरका विभिन्‍न पदमा खुला प्रतियोगिताका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको अस्वीकृत नामावली (२०७६।०६।१६)
11 अन्तरिम आदेश सम्बन्धि सूचना-२०७६।०३।२५ सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७६।०३।२२ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धि सूचना ।
12 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सुचना रिक्त विभिन्न तहका विभिन्न पदहरूको लागि खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्तिकाे लागि आवेदन फाराम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७६/०३/१३)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !