Recruitment / Open
>> परीक्षा कार्यक्रम
S.N. Heading Notice Description Status
1 तह ३, ४ र ५ को खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना मिति २०७८।०५।१८ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का देहाय बमोजिमका पदहरुको खुला तथा समावेशी लिखित परीक्षा कार्यक्रम देहाय बमोजिम संचालन हुने गरी निर्धारण गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। (प्रकाशित मितिः २०७८।०९।२९)
2 आ.प्र‍., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना मिति २०७८।०५।१८ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। (प्रकाशित मितिः २०७८।०९।२९)
3 वागमती प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौ‌ तह ४ र ५ वागमती प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौ‌ तह ४ र ५ देहायका पदहरुको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।२५)
4 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (वाग्मती प्रादेशिक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा क्षेत्र अन्तर्गत) वाग्मती प्रादेशिक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा क्षेत्र अन्तर्गत खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।२६)
5 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (प्रदेश २ इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर) प्रदेश २ इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर पदको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।२५)
6 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (प्रदेश २ जनकपुर सि.मि.री. र स.ले.पा.) प्रदेश २ जनकपुर सि.मि.री. र स.ले.पा.पदको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।२५)
7 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (प्रदेश २ मि.री.सुभा र लेखापाल) प्रदेश २ मि.री.सुभा र लेखापाल पदको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।२५)
8 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (प्रदेश २ जनकपुर तह ४ फोरमेन) प्रदेश २ जनकपुर तह ४ फोरमेन पदको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।२१)
9 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (प्रदेश २ जनकपुर इलेक्ट्रिसियन) प्रदेश २ जनकपुर इलेक्ट्रिसियन पदको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।२१)
10 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया) सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया अन्तर्गतका सहायकस्तर तह ३,४ र ५ को खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।२०)
11 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (वाग्मती प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं) वाग्मती प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गतका सहायकस्तर तह ३ र ४ को खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।१९)
12 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्‍ज) लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्‍ज अन्तर्गतका सहायकस्तर तह ३,४ र ५ को खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।१९)
13 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (प्रदेश नं १ विराटनगर) प्रदेश नं १ विराटनगर अन्तर्गतका सहायकस्तर तह ३,४ र ५ को खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।१९)
14 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरा) गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरा अन्तर्गतका सहायकस्तर तह ३,४ र ५ को खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (२०७८।०४।१८)
15 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल) लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल अन्तर्गतका सहायकस्तर तह ३,४ र ५ को खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।१८)
16 परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत) कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गतका सहायकस्तर तह ३,४ र ५ को खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि परिक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (२०७८।०४।१७)
17 आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।१२)
18 सहायकस्तर तह ३,४ र ५ को खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम (२०७८।०३।३१) मिति २०७६।११।०२ गते प्रकाशित सहायकस्तर तह ३,४ र ५ को खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित मितिः २०७८।०३।३१
19 आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना मितिः २०७८।०३।३१
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !