गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा

गण्डकी प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा

There are 13 Distribution Centers under Provincial Office Pokhara (POP) spread over 11 Districts of Gandaki Province . The distribution loss of POP is 10.43% (After Provincial adjustment of Distribution Centers).

कार्यक्षेत्रः गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ जिल्ला

 


Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)

Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Provincial Chief
Tek Nath Tiwari
Media Center
मिटर नामसारीको सूचना - म्याग्दी वितरण केन्द्र

मिटर नामसारीको सूचना - म्याग्दी वितरण केन्द्र

मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र

मिटर नामसारीको सूचना - पोखरा वितरण केन्द्र

मिटर नामसारीको सूचना - कावासोती वितरण केन्द्र, पोखरा वितरण केन्द्र, लेखनाथ वितरण केन्द्र, म्याग्दी वितरण केन्द्र

मिटर नामसारीको सूचना - कावासोती वितरण केन्द्र,  पोखरा वितरण केन्द्र, लेखनाथ वितरण केन्द्र, म्याग्दी वितरण केन्द्र

नपेाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अप्राववधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई विशेषसूचना

Published date 2076/07/21

लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति 2076/03/13 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति 2076/03/13 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको...

Read More
No Records Found !!!
Three Phase 3GPRS Smart Meter को मुल्य

Three Phase 3GPRS Smart Meter को मुल्य

परिपत्र

परिपत्र

Read More
No Records Found !!!
Contact Information

Provincial Office Pokhara

Nepal Electricity Authority

Pardi, Pokhara

 

pokhara.ro@nea.org.np
061-461500
061466402

Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !