Recruitment / Internal
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 बढुवाको माग पदसंख्या संशोधन सम्बन्धमा प्राविधिक सेवा, सिभिल/सिभिल समूह/उपसमूह, तह १०, प्रबन्धक पदको जेष्‍ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवाको माग पदसंख्या संशोधन सम्बन्धमा
2 बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना बढुवा (जेष्‍ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांङ्कन, कार्यक्षमता मूल्यांङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगिता) द्वारा हुने बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (प्रकाशित मितिः २०८०/०७/२४ गते)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !