Downloads


मिटर नामसारी फारम

Updated Date : 2017-12-10
मिटर नामसारी फारम
22635712.pdf

काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु

Updated Date : 2015-09-29
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
No-Light in KTM.pdf

प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना

Updated Date : 2013-09-26
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
Abbreviated Resettlement Action Plan (Translated).pdf

उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना

Updated Date : 2013-09-26
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
Vulunerable Community Development Plan (Translated) (1).pdf

आयोजना सामाजिक प्रभाव

Updated Date : 2013-08-30
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Nepali_Summary_Khimti_SIA.pdf

पुर्नवास कार्य योजना

Updated Date : 2013-08-30
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना पुर्नवास कार्य योजना कार्यकारी सांरस
Nepali Summary_Khimti_RAP.pdf

उत्पीडित समुदाय विकास योजना

Updated Date : 2013-08-30
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना उत्पीडित समुदाय विकास योजना कार्यकारी सारांश
Nepali Summary_Khimti_VCDP.pdf

सुरक्षित बिद्युत बितरण निर्देशिका

Updated Date : 2012-07-15
सुरक्षित बिद्युत बितरण का लागी गरिनु पर्ने कार्य हरु सम्बन्धी निर्देशिका
Nirdeshika.pdf

Upper Trisuli-3A HEP

Updated Date : 2012-01-02
Brief Description of Project and Present Status.
Upper-Trisuli-3A.pdf

Electricity Act 1992

Updated Date : 2011-08-29
Electricity Act 1992
7716Electricity Act.pdf

Water Resource Act, 2049

Updated Date : 2011-08-28
Water Resource Act, 2049
3826Water Resource Act.pdf

Industrial Enterprise Act

Updated Date : 2011-08-28
Industrial Enterprise Act, 1992
2180Industrial Enterprise Act.pdf

Hydropower Dev Policy, 1992

Updated Date : 2011-08-28
Hydropower Development Policy, 1992
4561Hydropower Development Policy.pdf