Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 Notice Notice
2 Syllabus खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (तह ३ - १०)
3 दक्ष/विज्ञको रोष्टरमा नाम समावेश गर्नेसम्बन्धी निवेदन फाराम दक्ष/विज्ञको सुचिमा नाम समावेश गर्ने निवेदन फाराम
4 आवेदन फारम (नयाँ) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाकाे लागि आवेदन फारम (नयाँ)
5 Exam Schedule Exam Schedule
6 Result Result
7 नियुक्तिपत्र नियुक्तिपत्र बुझ्न आउने बारे