Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 खुल्ला प्रतियाेगिताकाे लागि दरखास्त फाराम खुल्ला प्रतियाेगिताकाे लागि दरखास्त फाराम २०७६।०३।१३
2 नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका विभिन्न पदहरूको नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू
3 Syllabus खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (तह ३ - १०)
4 Exam Schedule Exam Schedule
5 Result Result
6 नियुक्तिपत्र नियुक्तिपत्र बुझ्न आउने बारे