Recruitment/Internal

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 बढुवाका विभिन्न पदहरूको नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू बढुवाका विभिन्न पदहरूको नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू–२०७६।०३।१३
2 New Syllabus 2075 (परिमार्जित पाठ्यक्रम) मिति २०७४।०८।०१ मा प्रकाशित बिज्ञापन तथा साे भन्दा पछि प्रकाशित बिज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू याे परिमार्जित पाठ्यक्रम अनुसार हुनेछन्।
3 बढुवाका लागिआवेदन फाराम आन्तरिक प्रतियोगिता,ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि आवेदन फाराम (नयाँ २०७६।०३।१३)
4 Exam Schedule Exam Schedule
5 Result Result