Recruitment / Internal
>> Recruitment / Internal
S.N. Heading Notice Description Status
1 विज्ञापन तथा सूचनाहरू बढुवाका विभिन्न पदहरूको नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू–२०७६।०३।१३
2 परिमार्जित पाठ्यक्रम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू याे परिमार्जित पाठ्यक्रम अनुसार हुनेछन्।
3 आवेदन फाराम आन्तरिक प्रतियोगिता,ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि आवेदन फाराम (नयाँ २०७६।०३।१३)
4 Exam Schedule Exam Schedule
5 Result Result