Recruitment / Internal
>> परीक्षा कार्यक्रम
S.N. Heading Notice Description Status
1 आ.प्र‍., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना मिति २०७८।०५।१८ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। (प्रकाशित मितिः २०७८।०९।२९)
2 आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । (प्रकाशित मितिः २०७८।०४।१२)
3 आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशाेधन सम्बन्धि सूचना सि‍.हे.इक्‍विपमेण्ट अप्रेटर, प्राविधिक, विविध, सवारी चालक तह ५ काे लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशाेधन सम्बन्धि सूचना(२०७८।०४।०६)
4 आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना मितिः २०७८।०३।३१ आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना मितिः २०७८।०३।३१
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !