Recruitment / Internal
>> नतिजाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 पूनरावलोकन समितिको सूचना प्राविधिक सेवा तह–११ निर्देशक पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना (निर्णय मितिः २०७७।०३।०२)
2 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ४ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ४ प्राबिधिक सेवा (मेकानिकल र विविध/सवारी चालक-मिति २०७७।०२।२५)
3 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ४ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ४ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल ४-मिति २०७७।०२।२४)
4 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ४ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ४ प्रशासन सेवा (सहायक लेखापाल/सहायक स्टोरकिपर -मिति २०७७।०२।२३)
5 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ४ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ४ प्रशासन सेवा (सिनियर मिटर रिडिर -मिति २०७७।०२।२२)
6 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्राविधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्राबिधिक सेवा (सिभिल,मेकानिकल र विविध-मिति २०७७।०२।२१)
7 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्राविधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर २०७७।०२।२०)
8 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा (लेखापाल/स्टोरकिपर-मिति २०७७।०२।१९)
9 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा (मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर -मिति २०७७।०२।१८)
10 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र मेकानिकल-मिति २०७७।०२।१६)
11 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्रशासन सेवा (सहायक कम्प्युटर अधिकृत,सहायक प्रशासकिय अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत -मिति २०७७।०२।१५)
12 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र मेकानिकल-मिति २०७७।०२।१४)
13 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्रशासन सेवा (प्रशासकिय अधिकृत र लेखा अधिकृत -मिति २०७७।०२।१३)
14 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र जियोलोजी-मिति २०७७।०२।०९)
15 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्रशासन सेवा (प्रशासन,लेखा र अर्थशास्त्र-मिति २०७७।०२।०८)
16 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा तह ९ प्राविधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा (मेकानिकल,सिभिल,सर्भे र वातावरण-मिति २०७७।०२।०२)
17 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल-मिति २०७७।०२।०१)
18 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन बढुवा तह ९ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन बढुवा तह ९ प्रशासन सेवा (मिति २०७७।०१।३१)
19 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्राबिधिक सेवा (२०७७।०१।३०)
20 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन सेवा (मिति २०७७।०१।२९)
21 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा, तह ११ प्राविधिक सेवा प्राविधिक सेवा, तह ११ काे कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७७।०१।२८
22 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा, तह ११ प्रशासन सेवा प्रशासन सेवा, तह ११ काे कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७७।०१।२८
23 Syllabus (Level-8, 9 & 10) मिति २०७४।०८।०१ भन्दा अघि प्रकाशीत बिज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि मात्र ।
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !