Recruitment / Internal
>> नतिजाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ तह ४, प्राविधिक सेवा, मेकानिकल,सिभिल तथा विविध समुहका पदहरूकाे बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।१७
2 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ तह ४, प्राविधिक सेवा, फाेरमेन (इलेक्ट्रिकल) पदकाे बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।१६
3 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ तह ४, प्रशासन/लेखा समुह, अन्तर्गतका पदहरूकाे बढूवा सम्बन्धि अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।१५
4 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ तह ५, प्राविधिक सेवा, मेकानिकल,सिभिल तथा विविध समुहका पदहरूकाे बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।१२
5 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ तह ५, प्राविधिक सेवा, सुपरभाइजर (इलेक्ट्रिकल) पदकाे बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।११
6 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ तह ५, प्रशासन सेवा, लेखा समुह, लेखापाल/स्टाेरकिपर पदकाे बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।१०
7 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ तह ५, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, मि‍. रि. सुपरभाइजर पदकाे बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।०९
8 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा तह ६ को जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ प्राविधिक सेवा, मेकानिकल/सिभिल उपसमुह बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।०८
9 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा तह ६ को जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनतर्फ प्रशासन सेवा, कम्ष्यूटर अप्रेशन उपसमुह तथा प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल उपसमुह बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०५।०६
10 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्रशासन सेवा, लेखा उपसमुह, तह ६ काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।२९
11 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्रशासन सेवा, तह ६ काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।२७
12 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्राविधिक सेवा, तह ७ काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।२६
13 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्रशासन सेवा, तह-७ काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।२३
14 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्राविधिक सेवा, तह ८ काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।२२
15 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्रशासन सेवा, तह ८ काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।२१
16 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्राविधिक सेवा, तह ९ (सिभिल/जियाेलजी)काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।१९
17 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्राविधिक सेवा, तह ९ (इलेक्ट्रिकल)काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।१७
18 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्रशासन सेवा, तह ९ काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।१६
19 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्राविधिक सेवा, तह १० काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।१५
20 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्रशासन सेवा, तह १० काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।१४
21 जेष्ठता तथा का.स.मू. र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको नतिजा प्रशासन र प्राविधिक सेवा, तह ११ काे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७६।०४।१३
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !