Recruitment / Internal
>> पुनरावलोकन समितिको सूचना
S.N. Heading Notice Description Status
1 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-५, प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-५, मेकानिकल सिभिल, विविध; प्रकाशित मितिः २०७८।०९।११)
2 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-५) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-५,पदहरु-मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर, लेखापाल/स्टोरकिपर र इ.ले.सुपरभाइजर; प्रकाशित मितिः २०७८।०९।१०)
3 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह ६, प्राविधिक ) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, सहायक ईन्जिनियर, इले. प्रकाशित मितिः २०७८।०९।०९)
4 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वन्धी सूचना (तह ६, प्राविधिक ) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, सहायक ईन्जिनियर, मेकानिकल र सिभिल प्रकाशित मितिः २०७८।०९।०९)
5 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-२ प्राविधिक ) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-२,इलेक्ट्रिकल हेल्पर प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२८)
6 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-३ प्राविधिक र तह–२ प्रशासन) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-३ जुनियर मिस्त्री र तह–२ कार्यालय सहयाेगी–२ नतिजा प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२७)
7 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-३ प्राविधिक) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-३, इलेक्ट्रिसियन प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२६)
8 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-४ प्राविधिक, सवारी चालक) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-४, फाेरमेन ड्राइभर प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२३)
9 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, प्रशासन) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, सहायक प्रशासकीय अधिकृत, प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२२)
10 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, लेखा) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, सहायक लेखा अधिकृत, प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२२)
11 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-४ प्राविधिक) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-४, फाेरमेन, मेकानिकल/सिभिल प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२२)
12 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-४ प्राविधिक) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-४, फाेरमेन, इलेक्ट्रिकल प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२१)
13 पुनरावलोकन समितिको सूचना पुनरावलोकन समितिको सूचना
14 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-४ लेखा) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-४, सहायक लेखापाल, प्रकाशित मितिः २०७८।०८।१९)
15 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-४ प्रशासन) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-४, सिनियर मिटर रिडर, प्रकाशित मितिः २०७८।०८।१७)
16 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-५ प्राविधिक) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-५, सुपरभाइजर, मेकानिकल/ड्रिलिङ प्रकाशित मितिः २०७८।०८।१६)
17 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-५ प्राविधिक) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-५, सुपरभाइजर, सिभिल/विविध प्रकाशित मितिः २०७८।०८।१५)
18 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-५ प्राविधिक) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-५, सुपरभाइजर, मेकानिकल प्रकाशित मितिः २०७८।०८।१४)
19 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-५ प्राविधिक) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-५, सुपरभाइजर, इलेक्ट्रिकल प्रकाशित मितिः २०७८।०८।१३)
20 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-५ लेखा) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-५, लेखापाल प्रकाशित मितिः २०७८।०८।०८)
21 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्बन्धि सूचना (तह-५ प्रशासन) जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (तह-५, मिटररिडिङ सुपरभाइजर प्रकाशित मितिः २०७८।०८।०६)
22 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्वनधी सूचना (तह-६) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, सहायक इन्जिनियर सिभिल प्रकाशित मितिः २०७८।०८।०१)
23 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा सम्वनधी सूचना (तह-६) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, सहायक इन्जिनियर मेकानिकल प्रकाशित मितिः २०७८।०७।३०)
24 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, प्रकाशित मितिः २०७८।०७।२९)
25 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, लेखा) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, पद-सहायक लेखा अधिकृत-प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१७)
26 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा (तह-६, प्रशासन) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-६, पद-सहायक प्रशासकीय अधिकृत -प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१६)
27 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा (तह-७, प्राविधिक) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-७, पद-सिभिल इञ्जिनियर, प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१४)
28 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा (तह-७, प्राविधिक) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-७, पद-इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१२)
29 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा (तह-७, लेखा) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-७ पद-लेखा अधिकृत-प्रकाशित मितिः २०७८।०७।११)
30 नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह-७ प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे तह-७ पद-इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१०)
31 नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना (तह-७ प्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे तह-७, पद-मेकानिकल इञ्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१०)
32 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा (तह-७, प्रशासन) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-७, पद-प्रशासकीय अधिकृत-प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१०)
33 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा (तह-८, प्राविधिक) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-८ पद-सहायक प्रवन्धक, मेकानिकल, सिभिल, सर्भे तथा वातावरण-प्रकाशित मितिः २०७८।०७।०९)
34 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-७, प्रशासन) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-७, प्रशासन, प्रकाशित मितिः २०७८।०७।०९)
35 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-७, लेखा) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फकाे नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-७, लेखा, प्रकाशित मितिः २०७८।०७।०९)
36 लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।०३।१३ मा प्रकाशित निम्नानुसारका बढुवा सूचना नं./विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।०७।०८)
37 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा (तह-८, प्राविधिक) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-८ पद-सहायक प्रवन्धक, इलेक्ट्रिकल, प्रकाशित मितिः २०७८।०७।०८)
38 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा (प्रकाशित मितिः २०७८।०६।२४)
39 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह-९ प्रशासन जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्रशासन तथा लेखा (प्रकाशित मितिः २०७८।०६।२३)
40 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना - तह ७ आन्तरिक तर्फ तह ७ प्रशासकीय अधिकृत/लेखा अधिकृत, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर /मेकानिकल इन्जिनियर तथा खुला तर्फ तह ७ प्रशासकीय अधिकृत/लेखा अधिकृतको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तर्वार्ता सम्बन्धि कार्यक्रम(प्रकाशित मितिः २०७८।०६।२३)
41 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह-१० प्राविधिक जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह-१० प्राविधिक
42 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह-१० जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन तथा लेखा (प्रकाशित मितिः २०७८।०६।२०)
43 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह-११ जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ११ प्रशासन तथा प्राविधिक सेवा(प्रकाशित मितिः २०७८।०६।१९)
44 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-८ सहायक प्रवन्धक, सिभिल) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ तह-८ सहायक प्रवन्धक, सिभिल पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मितिः २०७८।०६।१८)
45 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-८ सहायक प्रवन्धक, इलेक्ट्रिकल) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ तह-८ पद-सहायक प्रवन्धक, इलेक्ट्रिकल पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मितिः २०७८।०६।१७)
46 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-८ पद-सहायक निर्देशक, लेखा) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ तह-८ पद-सहायक निर्देशक, लेखा पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मितिः २०७८।०६।१६)
47 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-८ पद-सहायक निर्देशक, प्रशासन) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ तह-८ पद-सहायक निर्देशक(प्रशासन), पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मितिः २०७८।०६।१५)
48 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-९ पद-उपप्रवन्धक, इलेक्ट्रिकल) नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना आ.प्र‍. तर्फ तह–९ पद–उपप्रवन्धक (इले) (प्रकाशित मितिः २०७८।०६।१४)
49 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना (तह-९ उपप्रबन्धक, सिभिल) आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ तह-९ उपप्रबन्धक (सिभिल) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मितिः २०७८।०६।१४)
50 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना आ.प्र‍. तर्फ तह-१० पद-प्रवन्धक (सिभिल) (प्रकाशित मितिः २०७८।०६।११)
51 नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्वनधी सूचना आ.प्र‍. तर्फ तह १० पद प्रवन्धक (इले) (प्रकाशित मितिः २०७८।०६।१०)
52 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।०३।१३ मा प्रकाशित निम्नानुसारका बढुवा सूचना नं./विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।०५।२९)
53 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट २०७६।०३।१३ मा प्रकाशित निम्नानुसारका बढुवा सूचना नं./विज्ञापन नं. अनुसारका पदहरुमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगवाट लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८।०५।२५)
54 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ५ प्रशासन सेवा (मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर -मिति २०७७।०२।१८)
55 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र मेकानिकल-मिति २०७७।०२।१६)
56 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ६ प्रशासन सेवा (सहायक कम्प्युटर अधिकृत,सहायक प्रशासकिय अधिकृत र सहायक लेखा अधिकृत -मिति २०७७।०२।१५)
57 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र मेकानिकल-मिति २०७७।०२।१४)
58 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ७ प्रशासन सेवा (प्रशासकिय अधिकृत र लेखा अधिकृत -मिति २०७७।०२।१३)
59 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल,सिभिल र जियोलोजी-मिति २०७७।०२।०९)
60 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ८ प्रशासन सेवा (प्रशासन,लेखा र अर्थशास्त्र-मिति २०७७।०२।०८)
61 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा तह ९ प्राविधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा (मेकानिकल,सिभिल,सर्भे र वातावरण-मिति २०७७।०२।०२)
62 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह ९ प्राबिधिक सेवा (इलेक्ट्रिकल-मिति २०७७।०२।०१)
63 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन बढुवा तह ९ प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन बढुवा तह ९ प्रशासन सेवा (मिति २०७७।०१।३१)
64 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्राबिधिक सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्राबिधिक सेवा (२०७७।०१।३०)
65 जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन सेवा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता बढुवा तह १० प्रशासन सेवा (मिति २०७७।०१।२९)
66 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा, तह ११ प्राविधिक सेवा प्राविधिक सेवा, तह ११ काे कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७७।०१।२८
67 कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा, तह ११ प्रशासन सेवा प्रशासन सेवा, तह ११ काे कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाको अन्तिम नतिजा: २०७७।०१।२८
68 Syllabus (Level-8, 9 & 10) मिति २०७४।०८।०१ भन्दा अघि प्रकाशीत बिज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि मात्र ।
69 पुनरावलोकन समितिको सूचना सुपरभाईजर (मेकानिकल)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !