Recruitment / Internal
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रिक्त देहायका पदहरु ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तोकिएको सेवा अवधि र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ। (प्रकाशित मिति: २०७९।०५।३१ गते)
2 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणका देहायका पदहरु लोकसेवा आयोगबाट लिईने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले तोकिए अनुसारको सेवा अवधि र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । (प्रकाशित मिति: २०७९।०५।३१ गते)
3 स्थगित अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कार्यक्रम पुन निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना आन्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाकाे स्थगित अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कार्यक्रम पुन निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७९।०२।०३)
4 अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना २०७९।०१।०८
5 कोभिड–१९ स्वघोषणा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना कोभिड–१९ स्वघोषणा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !