Recruitment / Internal
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 स्थगित अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कार्यक्रम पुन निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना आन्तरीक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाकाे स्थगित अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कार्यक्रम पुन निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७९।०२।०३)
2 अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना २०७९।०१।०८
3 पुनरावलोकन समितिको सूचना (प्रशासन लेखा - लेखापाल) पुनरावलोकन समितिको सूचना (प्रशासन लेखा - लेखापाल)
4 पुनरावलोकन समितिको सूचना (सहायक प्रबन्धक- सिभिल) पुनरावलोकन समितिको सूचना (सहायक प्रबन्धक- सिभिल)
5 पुनरावलोकन समितिको सूचना (सहायक ईञ्जिनियर-इले.) पुनरावलोकन समितिको सूचना (सहायक ईञ्जिनियर-इले.)
6 पुनरावलोकन समितिको सूचना पुनरावलोकन समितिको सूचना
7 पदपूर्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पदपूर्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति: २०७८।०५।३१)
8 विद्युतीय माध्यम (Online) मार्फत खुला तथा बढुवाको आवेदन गर्ने बारे सूचना सबै निर्देशनालय, बिभाग एवं अन्तर्गतका सबै कार्यालय तथा आयोजनाहरुमा कार्यरत याेग्यता पुगेका कर्मचारीहरुमा विद्युतीय माध्यम (Online) मार्फत खुला तथा बढुवाको आवेदन गर्ने बारे सूचना (मिति: २०७८।०५।२५)
9 ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रिक्त देहायका पदहरु ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तोकिएको सेवा अवधि र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ। (प्रकाशित मिति: २०७८।०५।१८ गते)
10 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणका देहायका पदहरु लोकसेवा आयोगबाट लिईने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले तोकिए अनुसारको सेवा अवधि र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । (प्रकाशित मिति: २०७८।०५।१८गते)
11 कोभिड स्वघोषणा फाराम कोभिड स्वघोषणा फाराम(Self Declaration From)
12 कोभिड–१९ स्वघोषणा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना कोभिड–१९ स्वघोषणा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना
13 खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०३।३१
14 कार्यसम्पादन मुल्या‌ंकन सम्बन्धि पदपूर्ति बिभागको जरुरी सूचना आ‍.व.२०७७।७८ को कार्यसम्पादन मुल्या‌ंकन सम्बन्धि पदपूर्ति बिभागको सूचना (२०७८।०३।३१)
15 पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना-२०७७।०५।१० कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम बुझाउने सम्वन्धी पदपूर्ति विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना-२०७७।०५।१०
16 बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
17 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !