Latest Updates

  • परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा) – View
  • बिधुत चुहावट सम्बन्धि सूचनाको लागि टोल फ्री नम्बर १६६००१३०३०३
  • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
  • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

२०७५ मंसिर महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल मंसिर महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण

मिटर नामसारीको सुचना (हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय)

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका तपसिलका बितरण केन्द्रका तपसिल बमोजिका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी...

छुट रकम (घर जग्गा खरिद तथा घर निर्माण सापटी) का लागि आबेदन पेस गर्नुहुने कर्मचारीहरुको स्वीकृत नामावली

घर जग्गा खरिद तथा घर निर्माण सापटी (छुट रकम २,००,००० र ३,००,००० ) को लागि २०७५ जेठ मसान्त सम्म आबेदन पेस गर्नुहुने कर्मचारीहरुको स्वीकृत नामावली

मिटर नामसारीको सुचना (बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गर...

मिटर नामसारीको सुचना (बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय)

तल उल्लेखित वितरण केन्द्रको ग्राहकको नाममा दर्ता रहेको विद्यूत मिटर दरखास्तवालाको नाममा नामसारी गर्न निवेदन पर्न आएको हूंदा सो मिटर नामसारी गर्दा कसैक...
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Mrs. Lila Aryal

Nodal Officer

Mrs. Shova Paudel


  Media Center

Clarification (Control Identification No.: NEA/S/QCBS-74/75-01)
This is to notify all concerned that Nepal Electricity Authority, Accounts Department Durbar Marg, Kathmandu, Nepal has made following clarifications...
लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना
नेपाल बिधुत प्राधिकरण, केन्द्रिय भण्डार तथा कार्यालय परिसर भित्र रहेका कार्यालयको काममा नआउने टुट फुट भै बेकम्मा भएका जिन्सी सामानहरु जे जस्तो अवस्थाम...
ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF GRID TIED SOLAR POWER PROJECT, BLOCK NO. 2, NUWAKOT (8.3MW)
The project site Block No 2; Staff Quarter and Forebay area of Devighat powerhouse (PH), is selected for installation of PV solar farmhouse with a cap...
ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF GRID TIED SOLAR POWER PROJECT, BLOCK NO. 3, NUWAKOT (3.5MW)
The project site Block No 3; Workshop area and Area behind Trishuli Powerhouse (PH), is selected for installation of PV solar farmhouse with a capacit...
PPA details
PPA details
Read More
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
आयोजना सामाजिक प्रभाव
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Read More