Latest Updates

 • अन्तरवार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना । – View
 • अन्तरवार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना । – View
 • अन्तरवार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना । – View
 • अन्तरवार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना । – View
 • अन्तरवार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना । – View
 • अन्तरवार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना । – View
 • नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सुचना – View
 • प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-१० (प्रथम पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-१० (प्रथम पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह तह-१० (द्वितीय पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-१० (द्वितीय पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-१० (द्वितीय पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-९ (प्रथम पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-९ (प्रथम पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, विविध समुह, तथ्यांकशास्त्र उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सर्भे उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-९ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-८ (प्रथम पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-८ (प्रथम पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्राविधिक सेवा, कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) – View
 • प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-८ (द्वितीय पत्र) – View
 • नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सुचना – View
 • नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सुचना – View
 • अन्तरवार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना । – View
 • बिधुत चुहावट सम्बन्धि सूचनाको लागि टोल फ्री नम्बर १६६००१३०३०३
 • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
 • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

मिति २०७४/११/०२ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको / जिम्मेवारी तोकिएको / पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा

मिति २०७४/११/०२ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको / जिम्मेवारी तोकिएको / पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (बूटवल क्षेत्रीय कार्यालय)

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गर...

अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय अन्तरगत सरुवा हूने सहायक स्तरका कर्मचारीको नामावली

अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय अन्तरगत सरुवा हूने सहायक स्तरका कर्मचारीको नामावली

सरुवा, जिम्मेवारी तथा पदस्थापना सम्बन्धि सूचना

मिति २०७४/१०/२९ को निर्णयानुसार निम्न लिखित करामचारिहरुलाई निम्न बमोजिमको कार्यालयमा सरुवा गरिएको / जिम्मेवारी तोकिएको / पदस्थापना गरिएको व्यहोरा सम्ब...

बूटवल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तरगत सरुवा हूने सहायक स्तरका कर्मचारीको नामावली

बूटवल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तरगत सरुवा हूने सहायक स्तरका कर्मचारीको नामावली
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Mr. Bharat Khadka

Nodal Officer

Mrs. Shova Paudel


  Media Center

ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF GRID TIED SOLAR POWER PROJECT, BLOCK NO. 1, NUWAKOT (5.1MW)
The project site Block No 1; Raatmatey and Keraghari area of Devighat powerhouse (PH), is selected for installation of PV solar farmhouse with a capac...
ने. वि. प्रा. कोशी कोरिडोर २२० के. भि. प्रसारण लिईन अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अधिक्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली
ने. वि. प्रा. कोशी कोरिडोर २२० के. भि. प्रसारण लिईन अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अधिक्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्...
सुची दर्ता विवरण आ.ब. २०७४|०७५
आ.व.२०७४|०७५ को लागि सामान्य सेवा बिभाग उपलब्धि शाखाको लागि मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण ।
मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्र्तगत सन्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल बमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व.२०७४/०७५ का निमित्त...
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
The ESSD-NEA now invites EOI from Consulting Firms or Joint Venture (JV) firms that have proven experiences in carrying out the EIA of hydropower proj...
Read More
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
आयोजना सामाजिक प्रभाव
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Read More