ने. वि. प्रा. कोशी कोरिडोर २२० के. भि. प्रसारण लिईन अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अधिक्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली

Updated Date : 2017-12-19
ने. वि. प्रा. कोशी कोरिडोर २२० के. भि. प्रसारण लिईन अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अधिक्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली
92998824.pdf