Electricity Leakage/Control


बिद्युत चुहावट नियन्त्रण (2073/01/01 - 2073/02/32 सम्मको अद्यावद्यिक)

Updated Date : 2016-06-24
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिद्युत चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको बिबरण (2073/01/01 - 2073/02/32 सम्मको अद्यावद्यिक) । थप जानकारी को लागी तलको लिन्क क्लिक गर्हुहोस ।
baisakh.pdf

बिद्युत चुहावट नियन्त्रण (2073/02/01 - 2073/02/32 सम्मको अद्यावद्यिक)

Updated Date : 2016-06-24
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिद्युत चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको बिबरण (2073/02/01 - 2073/02/32 सम्मको अद्यावद्यिक) । थप जानकारी को लागी तलको लिन्क क्लिक गर्हुहोस ।
5303Jestha.pdf

बिद्युत चुहावट नियन्त्रण (2073/02/01 - 2073/02/11 सम्मको अद्यावद्यिक)

Updated Date : 2016-05-26
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिद्युत चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको बिबरण (2073/02/01 - 2073/02/11 सम्मको अद्यावद्यिक) । थप जानकारी को लागी तलको लिन्क क्लिक गर्हुहोस ।
Jestha.pdf

बिद्युत चुहावट नियन्त्रण (2073/01/01 - 2073/01/31 सम्मको अद्यावद्यिक)

Updated Date : 2016-05-25
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिद्युत चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको बिबरण (2073/01/01 - 2073/01/31 सम्मको अद्यावद्यिक) । थप जानकारी को लागी तलको लिन्क क्लिक गर्हुहोस ।
Baisakh_summary.pdf

बिद्युत चुहावट नियन्त्रण (2073/01/01 - 2073/01/28 सम्मको अद्यावद्यिक)

Updated Date : 2016-05-11
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिद्युत चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको बिबरण (2073/01/01 - 2073/01/28 सम्मको अद्यावद्यिक) । थप जानकारी को लागी तलको लिन्क क्लिक गर्हुहोस ।
upload_up_28_baisakh.pdf

बिद्युत चुहावट नियन्त्रण (2073/01/01 - 2073/01/21 सम्मको अद्यावद्यिक)

Updated Date : 2016-05-04
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिद्युत चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको बिबरण (2073/01/01 - 2073/01/21 सम्मको अद्यावद्यिक) । थप जानकारी को लागी तलको लिन्क क्लिक गर्हुहोस ।
upload_up_21_Baisak.pdf

बिद्युत चुहावट नियन्त्रण (2073/01/01 - 2073/01/14 सम्मको अद्यावद्यिक)

Updated Date : 2016-05-02
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिद्युत चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको बिबरण (2073/01/01 - 2073/01/14 सम्मको अद्यावद्यिक) । थप जानकारी को लागी तलको लिन्क क्लिक गर्हुहोस ।
upload_up_14_Baisak.pdf

बिद्युत चुहावट नियन्त्रण (2073/01/01 - 2073/01/07 सम्मको अद्यावद्यिक)

Updated Date : 2016-04-21
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिद्युत चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको बिबरण (2073/01/01 - 2073/01/07 सम्मको अद्यावद्यिक) । थप जानकारी को लागी तलको लिन्क क्लिक गर्हुहोस ।
Chuhawat-karyeyojana-2.pdf