प्रदेश नं २, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर

News / Notices
मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७७।०४।०९
2020-07-23 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७७।०२।२१
2020-06-02 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७६।११।१७
2020-02-28 00:00:00


Saruwa Namawali
2020-02-11 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७६।०९।२८
2020-01-13 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७६।०८।१७
2019-12-02 00:00:00


Notice for Exam Center
2019-10-25 00:00:00


२०७६।०३।१३ को विज्ञापन अनुसारको सहायक स्तरको स्वीकृत नामावली
2019-10-04 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७६।०६।१६
2019-10-03 00:00:00


Dhanyabaad Gyapan Patra
2019-08-19 00:00:00


Saruwa
2019-08-05 00:00:00


सुचना (सिंगलफेज मिटर नामसारी) 2076/04/09
2019-07-24 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७६।०१।२६
2019-05-08 00:00:00


सुचना (सिंगलफेज मिटर नामसारी)
2019-02-27 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !