प्रदेश नं १, प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर

News / Notices
विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2022-08-23 00:00:00


बिधुत मिटर नामसारी सम्बन्धि सूचना सूचना प्रकाशित मिति २०७९-०३ -१०
2022-06-24 00:00:00


बिधुत मिटर नामसारी सम्बन्धि सूचना, सूचना प्रकाशित मिति २०७९-०२-२५
2022-06-08 11:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2022-05-20 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2022-01-13 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2021-10-27 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2021-04-19 00:00:00


सरुवा सम्बन्धमा ।
2021-02-12 00:00:00


रंगेली वितरण केन्द्र र  धरान वितरण केन्द्र अन्र्तगतका विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2021-01-18 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2020-12-16 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2020-10-07 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2020-08-07 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2020-07-31 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धी सूचना
2020-01-01 00:00:00


नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश नं. १, प्रादेशिक कार्यालय, बिराटनगरको परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2019-11-16 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !