उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना

Updated Date : 2013-09-26
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
Vulunerable Community Development Plan (Translated) (1).pdf