प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना

Updated Date : 2013-09-26
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
Abbreviated Resettlement Action Plan (Translated).pdf