Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना (२०७५/०३/०६) (तह ३) नेपाल विधुत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालयबाट मिती २०७५/०२/१८ र २०७५/०२/२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सुचना अनुसार निम्न लिखित बिज्ञापन नम्बर र पदहरुमा सफल उम्मेदवारहरुलाई नेपाल बिधुत प्राधिकरणको केन्द्रीय कर्मचारी प्रसासन शाखाबाट निम्न अनुसार मितिमा नियुक्ति-पत्र दिईने छ |
2 नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना (२०७५/०२/२१) (तह ५ र ४) नेपाल विधुत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालयबाट मिती २०७५/०१/२१, २०७५/०१/२८ र २०७५/०२/११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सुचना अनुसार निम्न लिखित बिज्ञापन नम्बर र पदहरुमा सफल उम्मेदवारहरुलाई नेपाल बिधुत प्राधिकरणको केन्द्रीय कर्मचारी प्रसासन शाखाबाट निम्न अनुसार मितिमा नियुक्ति-पत्र दिईने छ |
3 नोकरी तथा बैयक्तिक विवरण र गोपनीयताको सपथ ग्रहण फारम नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउँदा यो फारम अनिवार्य रुपमा भरी बुझाउनु पर्नेछ ।