Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धि सुचना विज्ञहरुको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धि सुचना
2 २०७५ असोज मसान्त सम्मको रिक्त दरबन्दी संख्या २०७५ असोज मसान्त सम्मको रिक्त दरबन्दी संख्या
3 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदको करार सेवामा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली तथा अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदको करार सेवामा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली तथा अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना
4 म्याद थप गरिएको बारे ( CA करार सेवा ) ने.बि.प्रा. ले निम्न पद करारमा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रितपुर्बकको दरखास्त आहवान गरिएकोमा निर्धारित समय भित्र पर्याप्त दरखास्त पेश हुन नआएको हुँदा मिति २०७५/०५/१२ गते सम्म म्याद थप गरिएको छ |
5 करार सेवाको लागि आबेदन फारम भर्ने सूचना ने.बि.प्रा. ले निम्न पद करारमा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रितपुर्बकको दरखास्त आहवान गरिएको छ |
6 स्वीकृत नामाली (सह निदेशक) खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली ( बिज्ञापन नं.:२०७४/०७५ प्र.१०/१) पदः सह निदेशक सेवा : प्रशासन समूहः लेखा
7 स्वीकृत नामावली (अधिकृतस्तर) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (अधिकृतस्तर)
8 स्वीकृत नामाली (विराटनगर क्षेत्र) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने सहायकस्तरका उमेदवारहरुको स्वीकृत नामाली (विराटनगर क्षेत्र)
9 स्वीकृत नामावली (जनकपुर क्षेत्र) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियाोगिताको दरखास्त दिने उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (जनकपुर क्षेत्र)
10 स्वीकृत नामावली (हेटाैडा क्षेत्र) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (हेटाैडा क्षेत्र)
11 स्वीकृत नामावली (काठमाडाै‌ क्षेत्र) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (काठमाडाै‌ क्षेत्र)
12 स्वीकृत नामावली (पोखरा क्षेत्र) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (पोखरा क्षेत्र)
13 स्वीकृत नामावली (बुटवल क्षेत्र) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (बुटवल क्षेत्र)
14 स्वीकृत नामावली (नेपालगंज क्षेत्र) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (नेपालगंज क्षेत्र)
15 स्वीकृत नामावली (अत्तरीया क्षेत्र) मिति २०७४/०८/०२ को विज्ञापनअनुसारको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त दिने उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (अत्तरीया क्षेत्र)
16 आ.व. २०७२/७३ सालमा क्षेत्रगत विज्ञापन भएका सबै क्षेत्रको एकिकृत योग्यताक्रम आ.व. २०७२/७३ सालमा क्षेत्रगत विज्ञापन भएका प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, तह-५, सुपरभाइजर पदको सबै क्षेत्रको एकिकृत योग्यताक्रम ।
17 सबै क्षेत्रको एकिकृत योग्यताक्रम आ.व. २०७२/७३ सालमा क्षेत्रगत विज्ञापन भएका प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-५,मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर र तह-५, लेखा समूह, लेखापाल पदको सबै क्षेत्रको एकिकृत योग्यताक्रम ।
18 खुला प्रतियोगिताको आवेदन माग सम्बन्धि सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत अधिकृत स्तर तथा विभिन्न क्षेत्रका कार्यालयहरुमा रिक्त सहायक स्तरका देहायका पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तपसीलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रितपुर्वकको दरखास्त आव्हान गरिएको छ
19 अन्तरवार्ताको मिति संशोधन गरिएको सूचना विज्ञापन नं‍. २०७२/७३ प्रा.७/२१, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको अन्तरवार्ताको मिति संशोधन गरिएको सूचना ।
20 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७३/०९/२७ गते प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेखित पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम ।
21 एकिकृत योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको । आ‍.व. २०६६/०६७ देखि २०६९/०७० सम्मका विज्ञापनबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उमेदवारहरुको एकिकृत योग्यताक्रम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ ।
22 पाठ्यक्रममा सामान्य हेरफेर भएको सूचना नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले पदपुर्तिका लागि २०७३/०७४ मा आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिताबाट आवेदन माग गरेका प्राविधिक सेवाका देहायका पदहरुको पाठ्यक्रमको पूर्णाङ्क, प्रश्नसंख्या, अंकभार र समयमा सामान्य हेरफेर भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।
23 खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-लोक सेवा आयोगबाट संचालन हुने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना !
24 कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना २०७३।०४।०३- कम्प्यूटर प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !!
25 खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे अावेदन फारम भर्ने सुचना खुला प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको अावेदन फारम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति : २०७२/११/०९)