Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना (जनकपुर क्षेत्र) यस कर्यलायबाट संचालन हुने नेपाल बिधुत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका (जनकपुर क्षेत्र) पदहरुको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा देहाय बमोजिमका परीक्षा केन्द्रहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
2 परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना (बुटवल क्षेत्र) नेपाल बिधुत प्राधिकरणको तपसिल बमोजिमका बिज्ञापन तथा पदहरुको लागि बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको निम्न मिति र समयमा निम्नानुसार परीक्षा भवनहरुमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गररएको छ ।
3 परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना (हेटौडा क्षेत्र) नेपाल बिधुत प्राधिकरणको तपसिल बमोजिमका बिज्ञापन तथा पदहरुको लागि हेटौडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको निम्न मिति र समयमा निम्नानुसार परीक्षा भवनहरुमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गररएको छ ।
4 परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना (पोखरा क्षेत्र) नेपाल बिधुत प्राधिकरणको तपसिल बमोजिमका बिज्ञापन तथा पदहरुको लागि पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको निम्न मिति र समयमा निम्नानुसार परीक्षा भवनहरुमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गररएको छ ।
5 परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना (नेपालगंज क्षेत्र) यस कर्यलायबाट संचालन हुने नेपाल बिधुत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका (नेपालगंज क्षेत्र) पदहरुको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा देहाय बमोजिमका परीक्षा केन्द्रहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
6 परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना (काठमाडौँ क्षेत्र) नेपाल बिधुत प्राधिकरणको तपसिल बमोजिमका बिज्ञापन तथा पदहरुको लागि काठमाडौँ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको निम्न मिति र समयमा निम्नानुसार परीक्षा भवनहरुमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गररएको छ ।
7 परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना लोकसेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कायाालय ,महेन्द्रनगर द्वारा संचालन हुने नेपाल बिद्युत प्राबिकरण बाट मिति २०७४।८।१ मा प्रकाशित बिज्ञापनको मिति २०७५।१।२४ मा प्रकाशित लिखित परीक्षा कायाक्रम अनुसार अत्तरिया , कैलाली क्षेत्रको देहाय बमोजिमका सहायक स्तरका पदहरुको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा कायाक्रम अनुसार निम्न मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गररएको छ ।
8 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा) लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४।०८।०१ गते प्रकाशित (खुला÷समावेशी) विज्ञापन तथा मिति २०७५।०१।२४ गतेको लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित मिति अनुसार सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रमानुसार निम्न मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
9 परीक्षा भवन परिवर्तन भएकाे जरुरी सुचना प्राधिकरनको पूर्व प्रकाशित लिखित परीक्षा कार्यक्रममा देहाएका वि. नं. परीक्षा भवन निम्न बमोजिम हुने गरी परिवर्तन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ | अन्य कार्यक्रम तथा परीक्षा भवनहरु यथावत रहेको व्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ |
10 लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सहायक स्तर) प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय वमोजमका (सहायक स्तर) पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा निम्न वमोजिम संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
11 लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अधिकृत स्तर) प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय वमोजमका (अधिकृत स्तर) पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा देहाय बमोजिमको कार्यक्रम अनुसार निम्न वमोजिका परीक्षा भवनहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।