Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सहायक स्तर) प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय वमोजमका (सहायक स्तर) पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा निम्न वमोजिम संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
2 लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अधिकृत स्तर) प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय वमोजमका (अधिकृत स्तर) पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा देहाय बमोजिमको कार्यक्रम अनुसार निम्न वमोजिका परीक्षा भवनहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
3 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बुटवल क्षेत्र) ०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बुटवल क्षेत्र) ।
4 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (काठमाडौ क्षेत्र) ०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (काठमाडौ क्षेत्र) ।
5 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (जनकपुर क्षेत्र) २०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (जनकपुर क्षेत्र) ।
6 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (नेपालगंज क्षेत्र) ०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (नेपालगंज क्षेत्र) ।
7 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (हेटौँडा क्षेत्र) ०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (हेटौँडा क्षेत्र) ।
8 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बिराटनगर क्षेत्र) २०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बिराटनगर क्षेत्र) ।
9 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अत्तरिया क्षेत्र) २०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अत्तरिया क्षेत्र) ।
10 लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पोखरा क्षेत्र) २०७४ भाद्र २३ देखि संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पोखरा क्षेत्र) ।
11 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना लोक सेवा आयोगबाट संचालन हुने अधिकृत स्तरका विभिन्नपहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
12 गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा सूधार परीक्षा मितिको साल २०७४ हुनुपर्नेमा गोरखापत्रमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको छ ।
13 खुला प्रतियोगिताको परीक्षा कार्यक्रम मिति २०७३/०९/२७ गते प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेखित पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम ।