Recruitment/Internal

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना
2 बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना
3 विभिन्न पदहरूकाे बढुवा सिफारिस सम्बन्न्धि सूचना । विभिन्न पदहरूकाे बढुवा सिफारिस सम्बन्न्धि सूचना–२०७५।०५।३०
4 बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना ने. वि. प्रा. मा रिक्त रहेका पदहरु मध्ये जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्ष्यमता मुल्यांकन अनुसार प्राप्त गरेको अंकको आधारमा उपल्लो अंक प्राप्त गर्ने निम्नलिखित उम्मेदवारलाई निम्नलिखित बढुवा सुचनाको अनुसारको तह, सेवा, समूह र उपसमूह पदमा बदुवाको लागि सिफारिस गरिएको छ |
5 बदुवाको लागि फारम भर्ने आवेदक संख्या ( जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन) बदुवाको लागि फारम भर्ने आवेदक संख्या ( जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन)
6 बदुवाको लागि फारम भर्ने आवेदक संख्या (कार्यक्षमता) बदुवाको लागि फारम भर्ने आवेदक संख्या (कार्यक्षमता)
7 प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धि सूचना २०७५ भाद्र ३० गतेबाट शुरू हुने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे प्रवेशपत्र २०७५ भाद्र २ गतेबाट केन्द्रीय कार्यालय, पदपूर्ती विभाग, बढुवा सिफारीस महाशाखाबाट वितरण हुने ब्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरार्इन्छ ।
8 बदुवाको लागि आबेदन फारम भर्ने सूचना जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवा सम्बन्धि सूचना–२०७५।०३।३१
9 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना, (प्राविधिक सेवा तर्फका तह-६ सहायक र्इन्जिजियर, इलेक्ट्रीकल,निर्णय मितीः २०७५/०३/१९)
10 रिक्त दरबन्दी विवरण २०७४ चैत्र महिना सम्मको रिक्त दरबन्दी विवरण
11 स्वीकृत नामावली प्रकाशन आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूकाे स्वीकृत नामावलीः२०७४।०८।०१
12 अस्वीकृत नामावली प्रकाशन आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूकाे अस्वीकृत नामावली: २०७४।०८।०१
13 प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धि सूचना २०७४ चैत्र २६ गतेबाट शुरू हुने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे प्रवेशपत्र २०७४ चैत्र ५ गतेबाट केन्द्रीय कार्यालय, पदपूर्ती विभागबाट वितरण हुने ब्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरार्इन्छ ।
14 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना (प्रकाशित मिति:२०७४/११/२८)
15 स्वीकृत नामावली प्रकाशन आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूकाे स्वीकृत नामावली: २०७४।०४।१३
16 अस्वीकृत नामावली प्रकाशन आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूकाे अस्वीकृत नामावली: २०७४।०४।१३
17 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना, (प्राविधिक सेवा तर्फका तह-६ इलेक्ट्रीकल,निर्णय मितीः २०७४/११/१६)
18 विभिन्न पदहरूकाे बढुवा सिफारिस सम्बन्न्धि सूचना । संलग्न प्रकाशित विभिन्न पदहरुको बढुवा सिफारिस नामावलीमा स्थान नपाई चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले यो सूचना प्रकाशित मितिः २०७४।११।०८ बाट १५ दिन अथवा २०७४।११।२२ गते भित्र पुनरावलाेकन समिति समक्ष निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
19 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना, (प्राविधिक सेवा तर्फका तह-९ सिभिल,निर्णय मितीः २०७४/१०/१४)
20 विभिन्न पदहरूकाे बढुवा सिफारिस सम्बन्न्धि सूचना संलग्न प्रकाशित विभिन्न पदहरुको बढुवा सिफारिस नामावलीमा स्थान नपाई चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले यो सूचना प्रकाशित मितिः २०७४।१०।१४ बाट १५ दिन अथवा २०७४।१०।२८ गते भित्र पुनरावलाेकन समिति समक्ष निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
21 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना, प्राविधिक सेवा तर्फका तह-10 सिभिल, निर्णय मिति: २०७४/१०/३
22 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना, (प्राविधिक सेवा तर्फका तह-६ इलेक्ट्रीकल,निर्णय मितीः २०७४/१०/०२)
23 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्न्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्न्धि सूचना, तह–२ कार्यालय सहयाेगी (निर्णय मितीः २०७४।०९।३०)
24 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्न्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्न्धि सूचना, तह–५ सुपरभाइजर(निर्णय मितीः २०७४।०९।२७)
25 जेष्ठता तथा का.स.मू.बढूवाकाे विज्ञापन (छुट भएको पद) जेष्ठता तथा का.स.मू. बढूवाकाे विज्ञापन (2074।09।17) (छुट भएको पद)
26 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्न्धि सूचना (निर्णय मितीः २०७४।०९।११)
27 दरखास्त अस्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली दरखास्त फाराम अस्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली:
28 दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली: दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली:
29 अावेदकहरुको संख्या विवरण सम्बन्धि सूचना बढुवाकाे आवेदन फाराम भर्ने अावेदकहरुको संख्या विवरण(२०७४।०९।०२)
30 आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना-(२०७४।०८।०१)
31 जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन (२०७४।०८।०१) जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र कार्य क्षमता मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सूचना(२०७४।०८।०१)
32 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना
33 सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना
34 सूचना जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन
35 सूचना आन्तरिक प्रतियोगीताको स्वीकृत नामावली तथा प्रवेश-पत्र लिन आउने वारे सूचना
36 अस्वीकृत नमावली २०७४।०४।०५ - बढुवा/फाराम अस्वीकृत भएका अावेदकहरूकाे नमावली
37 स्वीकृत नमावली २०७४।०४।०५ - आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दिने उम्मेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली
38 प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर सम्बन्धमा प्राविधिक सेवाका सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर गरिएको सूचना !
39 अन्तरवार्ता कार्यक्रमको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना ! मिति २०७३ फाल्गुण १७ गतेका दिन हुनेअन्तरवार्ता कार्यक्रम पछाडि सारिएको सम्बन्धमा ।
40 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना २०७३।१०।२५- प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना ।
41 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना २०७३।१०।०५- प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, तह ९, उप प्रवन्धक पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना ।
42 आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-आन्तरिक प्रतियोगिताको फाराम भर्ने सूचना !
43 जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन २०७३।०९।२७-जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र कार्य क्षमता मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सूचना ।
44 बढुवाकाे लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना २०७३।०६।१९- जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन र कार्यक्षमता मुल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना ।
45 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति:२०७३/०४/२१)
46 स्वीकृत नमावली अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली (२०७३।०४।१६)
47 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति:२०७३/०२/२५)
48 अा.प्र. लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली (२०७३/०२/२५)