Publications/Report


Request for Expression of Interest (EOI) Short Listing of Consulting Firms For Implementation of Skill Development Training of Upper-Trishuli 3A-Matatirtha 220 kV Transmission Line Project

Updated Date : 2018-11-19
Request for Expression of Interest (EOI) Short Listing of Consulting Firms For Implementation of Skill Development Training of Upper-Trishuli 3A-Matatirtha 220 kV Transmission Line Project
27023758.pdf

सुची दर्ता विवरण आ. ब. २०७५/०७६ (बातावरण तथा सामाजिक अध्ययन बिभाग)

Updated Date : 2018-11-16
सुची दर्ता विवरण आ. ब. २०७५/०७६
49461539.pdf

ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF SUPPLY AND INSTALLATION OF DISTRIBUTION PROJECTS (33KV TRANSMISSION LINE) UNDER THE GRID SOLAR AND ENERGY EFFICIECY PROJECT VOLUME II

Updated Date : 2018-10-02
The proposed Supply and Installation of Distribution Projects (SIDP) seeks to find solutions to redress the poor supply conditions in NEA’s distribution network and to reduce the existing high level of system losses. This project includes supply and installation of 6 nos. of new 33/11kV, 3 MVA substations (SS), 2 nos. of new 33/11kV, 6/8 MVA substations (SS) and 33kV new lines for energizing those SS. However, this study focuses on the study of 6 new 33kV transmission line (TL) of 4 districts to energize those SS. Implementation of project would augment the system capacity which would consequently reduce the load shedding hours to some extent and improve the revenue collection for unutilized usable energy.
93977716.pdf

सुची दर्ता विवरण आ. ब. २०७५/०७६

Updated Date : 2018-09-25
सुची दर्ता विवरण आ. ब. २०७५/०७६
32636057.pdf

विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २९ अंक १ २०७५ भाद्र

Updated Date : 2018-08-21
विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २९ अंक १ २०७५ भाद्र
Final Bidhut Bhadra 2075.pdf

काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिल्बन्धि दरभाउपत्र ( दरभाउपत्र नं 075/76 -DHA-Q01)

Updated Date : 2018-08-01
काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिल्बन्धि दरभाउपत्र
54651797.pdf

ENVIRONMENTAL AND SOCiALMANAGEMENT PLAN OF SUPPLY AND INSTALLATION OF DISTRIBUTION PROJECTS (33KV SUBSTAT10NS)

Updated Date : 2018-07-17
The proposed Supply and lnstallation of Distribution Projects (SIDP) seeks to find solutions to redress the poor supply conditions in NEA's distribution network and to reduce the existing high level of system losses. This project includes supply and installation of 6 nos. of new 33/1 1kV, 3 MVA substations (SS), 2 nos. of new 33/1 1 kV, 6/8 MVA substations (SS) and 33kV new lines for energizing those SS. However, this study focuses on the study of 8 new substations of 5 districts. lmplementation of project would augment the system capacity which would consequently reduce the load shedding hours to some extent and improve the revenue collection for unutilized usable energy.
GSEEP ESMP Report.pdf

मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना

Updated Date : 2018-07-04
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्र्तगत सन्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल बमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व.२०७५/०७६ का निमित्त ने.वि.प्रा आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (९१) बमोजिम मौजुुदा सुुची तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सुुचना प्रकाशित गरिएको छ । यो सुुचना प्रकाशित भएको २१ (एक्काइस) दिन भित्र निम्न उल्लेखित प्रत्येक समुुहको लागि छुुट्टाछुुट्टौ निवेदन तल उल्लेखित ठेगानामा कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरी इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट आवेदन आव्हान गरिएको छ । साथै निवेदन दर्ता गराउने अन्तिम दिन बिदा परेमा सो पछि लगत्तै कार्यालय खुुलेको दिन कार्यालय समयभित्र दर्ता गराउन सकिनेछ । यस विभागमा मौजुुदा सुची दर्ता गराउन इच्छुक संस्थाहरुले विस्तृत जानकारीका लागि यस विभागमा सम्पर्क गर्नृु हुन अनुुरोध छ ।
15257392.pdf

Clarification (Control Identification No.: NEA/S/QCBS-74/75-01)

Updated Date : 2018-06-03
This is to notify all concerned that Nepal Electricity Authority, Accounts Department Durbar Marg, Kathmandu, Nepal has made following clarifications on the queries of consultants regarding the consulting services on implementation of Nepal Financial Reporting Standards(NFRS),Control Id No.: NEA/S/QCBS-74/75-01
74796296.pdf

लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना

Updated Date : 2018-05-21
नेपाल बिधुत प्राधिकरण, केन्द्रिय भण्डार तथा कार्यालय परिसर भित्र रहेका कार्यालयको काममा नआउने टुट फुट भै बेकम्मा भएका जिन्सी सामानहरु जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा बोलपत्र प्रथाबाट विक्री गरिने भएकोले इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीबाट तपशलिमा उल्लेखित शर्तको अधिनमा रहने गरी रितपुर्वकको शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।
96847040.pdf

ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF GRID TIED SOLAR POWER PROJECT, BLOCK NO. 2, NUWAKOT (8.3MW)

Updated Date : 2018-04-16
The project site Block No 2; Staff Quarter and Forebay area of Devighat powerhouse (PH), is selected for installation of PV solar farmhouse with a capacity of 8.3MW.The project site is located at Devighat Colony area of Bidur Municipality-6(the then Charghare VDC) of Nuwakot district. The name of the settlement around the project area is Mandredhunga settlement.The project site consists of two areas i.e. Forebay area (6.28ha) and Staff Quarter area (6.24ha). The total area required for this subproject is 12.52ha land which is already owned by NEAduring r the construction of Devighat Hydro power project in FY 2036/37 (1984 AD).
93542306.pdf

ENVIRONMENTAL AND SOCIALMANAGEMENT PLAN OF GRID TIED SOLAR POWER PROJECT, BLOCK NO. 3, NUWAKOT (3.5MW)

Updated Date : 2018-04-16
The project site Block No 3; Workshop area and Area behind Trishuli Powerhouse (PH), is selected for installation of PV solar farmhouse with a capacity of 3.5MW. The project site is located at Trishuli Colony area of Bidur Municipality-8 of Nuwakot district. The name of the settlement around the project area is Hattigauda settlement. A total of 5.31ha land will be required for the project, which is already owned by NEA for the construction of Trishuli Hydro power project in FY 2022/23 (1965 AD).
96244767.pdf

PPA details

Updated Date : 2018-03-23
PPA details
72250302.pdf

Foreign Currency PPA Template

Updated Date : 2018-03-13
This template is applicable to all foreign currency denominated PPAs for the RoR hydropower projects above 100 MW subject to the Project Development Agreement (PDA)'s provisions in case PDA has been signed between GoN and a developer.
ForeignCurrencyPPATemplate.pdf

अधिक्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली (धनकुटा जिल्ला)

Updated Date : 2018-03-12
ने. वि. प्रा. कोशी कोरिडोर २२० के. भि. प्रसारण लिईन अन्तर्गत धनकुटा जिल्लामा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अधिक्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली
66163663.PDF