Press Releases


1. प्रेश विज्ञप्ती
Released on : 2017-01-26

नियमित प्रकृया बमोजिम भएको कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा ।