News/Notice


निर्णय ईमेलमा पठाईएको बारे ।

Updated Date : 20-08-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७५/०४/२८ को ७७४ औं बैठकबाट वार्षिकोत्सव खर्च दिने लगायतका अन्य विषयमा भएका निर्णयहरु कार्यालयको ईमेलमा पठाईएको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

99122410.jpg

पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७५।०४।३१ मा भएको सरुवा

Updated Date : 19-08-2018

पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०७५।०४।३१ मा भएको सरुवा

86843634.pdf

अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३० मा भएको सरूवा

Updated Date : 18-08-2018

अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३० मा भएको सरूवा

23252118.pdf

हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३० मा भएको सरूवा

Updated Date : 18-08-2018

हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३० मा भएको सरूवा

67968381.PDF

बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

Updated Date : 17-08-2018

बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

19347870.pdf

नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

Updated Date : 17-08-2018

नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

79647236.PDF

काठमाडेैां क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

Updated Date : 16-08-2018

काठमाडेैां क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिती २०७५।०४।३१ मा भएको सरूवा

14927246.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 09-08-2018

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नियमानूसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

39259571.pdf

दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने सूचना

Updated Date : 09-08-2018

दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने सूचना

37786290.pdf

ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका कार्यालयहरुको आधिकारिक ईमेल ठेगाना ।

Updated Date : 06-08-2018

ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका कार्यालयहरुको आधिकारिक ईमेल ठेगाना सम्बन्धमा ।

88211641.pdf

Internship को लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Updated Date : 05-08-2018

Internship को लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 

82839004.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 27-07-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

36924394.pdf

२०७५ पुस महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण

Updated Date : 20-07-2018

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल पुस महिनामा अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीहरुको विवरण

28504333.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 18-07-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

96134412.pdf

पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा - अन्तरिक

Updated Date : 17-07-2018

मिति २०७५/०३/२९ को निर्णयानुसार अन्तरिक प्रतियोगिताबाट निम्नानुसारको तह र पदमा सफल भएका कर्मचारीहरुलाई निम्न कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ |

51965405.pdf