News/Notice


सम्वत २०७५ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु

Updated Date : 12-04-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका,नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा सम्वत २०७५ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु

54662702.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 03-04-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत घोराही वितरण केन्द्रमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदावी भएमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र घोराही वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

71058178.pdf

तह ३ को नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।

Updated Date : 29-03-2018

तह ३ को नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।

49142478.pdf

मिति २०७४/१२/०९ को निर्णयानुसार सरूवा गरिएको / काज खटाईएको / पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।

Updated Date : 23-03-2018

मिति २०७४/१२/०९ को निर्णयानुसार सरूवा गरिएको / काज खटाईएको / पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।

95277668.pdf

रमाना दिने सम्बन्धमा (२०७४/१२/०४) ।

Updated Date : 18-03-2018

रमाना दिने सम्बन्धमा ।

49239557.pdf

मिति २०७४/११/३० को निर्णयानुसार सरूवा गरिएको सम्बन्धमा । (वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय)

Updated Date : 16-03-2018

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।

57591539.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 14-03-2018

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नियमानूसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

82928962.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 12-03-2018

उपरोक्त सम्बन्धमा यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत सूर्खेत वितरण केन्द्र र कोहलपूर वितरण केन्द्रमा विद्य’त मिटरको नामसारी गरी पांउ भनी तपशिल बमोजिमका ग्राहकहरुबाट निबेदन पर्न आएकोले उक्त निवेदन माथि कसैको हक दावी भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितीले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रको प्रशासन फांटमा लिखित उजूरी गर्नु हुन सूचित गरिन्छ । उक्त मिति भित्र कसैको हकदावी पर्न नआएमा निवेदकको नाममा ने.वि.प्रा. को नियमानूसार नामसारी भै जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

77020570.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 27-02-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

55761184.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 05-02-2018

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

42687206.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 26-01-2018

निम्न लिखित ग्राहकहरुको बिधुत मिटर लाईन निम्न लिखित ब्यक्तिहरुको नाममा नामसारी गरी पाउं भनि विभिन्न वितरण केन्द्रमा निवेदन पर्न आएकोले सो बिधुत मिटरमा कसैको हक दावि भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र आफूूले निवेदन दिएको वितरण केन्द्र मा सबूद प्रमाण सहित उजूर गर्न आउनू होला । अन्यथा निवेदकहरुको निवेदन बमोजिम नियमानूसार नामसारी गराई जाने ब्यहोरा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

30749764.pdf

कालोसूचीमा रहेको ग्राहक विवरण (कुलेश्वोर वितरण केन्द्र)

Updated Date : 09-01-2018

यस वितरण केन्द्रमा हालसम्म रु. १,००००० (एक लाख) भन्दा बढी बाँकी बक्यौता भई कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहरुको तीन पुस्ते विवरण

80509435.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 04-01-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका निम्न वितरण केन्द्रहरु को निम्न लिखित ग्राहकहरुको मिटर आफनो हक हून आएको प्रमाण राखि विभिन्न मितिमा मिटर नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूदां विद्यूत मिटर नामसारीको लागि यो ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त विद्यूत मिटरमा कसैको हकदावी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र आ-आफनो हकदावीको प्रमाण राखि निवेदन दिनू होला । अन्यथा निवेदकहरुकै नाममा मिटर नामसारी भई जाने व्यहोरा सर्बसाधरणको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

49473875.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 01-01-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाणसहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधिभित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

13354879.pdf

पदस्थापना सम्बन्धमा

Updated Date : 24-12-2017

मिति २०७४/०९/०५ को निर्णयानुसार निम्न अनुसारको पदमा बढुवा भएको कर्मचारीहरुलाई निम्न बमोजिमको पदस्थापन गरिएको छ |

37693274.pdf