News/Notice


मिटर नामसारीको सुचना (बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 09-08-2018

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नियमानूसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

39259571.pdf

दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने सूचना

Updated Date : 09-08-2018

दीर्घसेवा पदक तथा उपहार पदक लिन उपस्थित हुने सूचना

37786290.pdf

ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका कार्यालयहरुको आधिकारिक ईमेल ठेगाना ।

Updated Date : 06-08-2018

ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका कार्यालयहरुको आधिकारिक ईमेल ठेगाना सम्बन्धमा ।

88211641.pdf

Internship को लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Updated Date : 05-08-2018

Internship को लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 

82839004.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 27-07-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

36924394.pdf

आ.व. २०७४/०७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Updated Date : 26-07-2018

भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸२०५९ को दफा ५० को उपदफा ९१०¸ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸२०४८ को दफा ३१ ९क० को उपदफा ९१० र नेपाल विद्युत प्राधिकरण,  कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ ९संशोधन सहित० को विनियम १२६  बमोजिम प्रत्येक कर्मचारीले आ.व. समाप्त भएको मितले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा आ.व. २०७४/०७५ को सम्पत्ति विवरण निर्धारित ढाँचाको फाराममा भरी प्रत्येक कर्मचारीले अलग अलग खाममा बन्द गरी देहाय बमोजिमको विवरणहरु खाम बाहिर उल्लेख गरी सम्वन्धित कार्यालय मार्फत वा सिधै २०७५ साल साउन १ गते देखि भदौ २९ गते कार्यालय समय भित्र विभागीय कारवाही शाखामा दर्ता गराउन हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

70884504.pdf

२०७५ पुस महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूकाे विवरण

Updated Date : 20-07-2018

मिति २०७४/१२/१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल पुस महिनामा अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीहरुको विवरण

28504333.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 18-07-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

96134412.pdf

पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा - अन्तरिक

Updated Date : 17-07-2018

मिति २०७५/०३/२९ को निर्णयानुसार अन्तरिक प्रतियोगिताबाट निम्नानुसारको तह र पदमा सफल भएका कर्मचारीहरुलाई निम्न कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ |

51965405.pdf

पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा - खुल्ला

Updated Date : 17-07-2018

मिति २०७५/०३/२९ को निर्णयानुसार खुल्ला प्रतियोगिताबाट निम्नानुसारको तह र पदमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई निम्न कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ |

31527257.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 14-07-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत नेपालगंज वितरण केन्द्र्रमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदावी भएमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिन भित्र नेपालगंज वितरण केन्द वितरणमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

43570320.pdf

वोलपत्र स्वीकृतगर्ने आशयको सूचना

Updated Date : 11-07-2018

यस कर्मचारी कल्याण महाशाखाबाट मिति २०७५ वैशाख २४ गते सोमबारका दिन गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सामुहिक दुर्घटना वीमा तथा औषधिउपचार वीमा गर्ने सम्वन्धि वोलपत्र सूचना नं HRD, EWD-2075/076-01 अनुसार रीतपुर्वक दर्ता भएका वोलपत्रहरुमध्ये श्री नेपाल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट पेस भएको रु.२,३५६१,११०।२३ (मु.अ.क. सहित) को वोलपत्र न्यूनतम मुल्यांकित एवं सारभुतरुपमा प्रभावग्राहि देखिन आएकोले स्वीकृतिको लागि छनोट भएको हुंदा ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम १५६ र १५७ अनुसार सवै वोलपत्रदाताहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।

48430691.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौडा)

Updated Date : 10-07-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका तपसिलका बितरण केन्द्रका तपसिल बमोजिका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिषाउं भनि नियमानुसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हुंदा विद्युत मिटर नामसारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए वा कसैको हकदावी लाग्ने भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित बितरण केन्द्रहरुमा प्रमाण सहित लिखित ऊजुरी गर्नु हुन यसै सूचनाद्धारा सूचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमानुसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्युत मिटर नामसारी हुन व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

98662668.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 10-07-2018

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नियमानूसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

50041204.pdf

मिटर नामसारीको सुचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 04-07-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तुल्सीपुर वितरण केन्द्र र कोहलपुर वितरण केन्द्रमा निम्न लिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदावी भएमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस)दिन भित्र संबन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहितउजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको माग बमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

41234885.pdf