News/Notice


मिटर नामसारीको सुचना (हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौडा)

Updated Date : 06-05-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका तपसिलका बितरण केन्द्रका तपसिल बमोजिका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्युत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिषाउं भनि नियमानुसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हुंदा विद्युत मिटर नामसारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए वा कसैको हकदावी लाग्ने भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित बितरण केन्द्रहरुमा प्रमाण सहित लिखित ऊजुरी गर्नु हुन यसै सूचनाद्धारा सूचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमानुसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्युत मिटर नामसारी हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

67429852.pdf

स्थाई नियुक्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धमा

Updated Date : 06-05-2018

खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भएका निम्न बमोजिमका उम्मेदवारहरुलाई मिति २०७५/०१/२१ गतेको निर्णयानुसार निम्नानुसारको कार्यालमा पदस्थापना गरी स्थाई नियुक्ति दिईएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ 

42499154.pdf

विद्यूत मिटर नामसारी सम्वन्धीको सुचना (बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 27-04-2018

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका हकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नियमानूसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका
लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

41297731.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 23-04-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तुल्सीपुर वितरण केन्द्रमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदावी भएमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिन भित्र तुल्सीपुर वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

73566937.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 23-04-2018

यय क्षेत्रिय कार्यालय अन्र्तगतका निम्न लिखित ग्राहकहरुको विद्युत मिटर निम्न लिखीत व्यक्तिहरुले नामसारीको लागी निवेदन दिनु भएकोले सो नामावलीमा कसैको हकदावी भएमा सो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्वन्धीत बितरण केन्द्रमा उजूर गर्न आउनू होला म्याद भित्र उजुरी गर्न नआएमा ने.वि.प्रा.को नियमानूसार नामसारी भईजान ब्यहोरा सुिचत गरिन्छ ।

66656113.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 21-04-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदाबी भएमा प्रथमपटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित उजुरी गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

80784756.pdf

थप रकम (घर जग्गा खरिद तथा घर निर्माण सापटी) उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Updated Date : 16-04-2018

थप रकम (घर जग्गा खरिद तथा घर निर्माण सापटी) उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

kalyanlist.pdf

सम्वत २०७५ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु

Updated Date : 12-04-2018

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका,नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरुमा सम्वत २०७५ सालमा दिईने सार्वजनिक, पर्व विदाहरु

54662702.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 03-04-2018

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत घोराही वितरण केन्द्रमा निम्नलिखित व्यक्तिहरुको नाममा मिटर नामसारी गरीपाउ भनि निवेदन पर्न आएकोले ती निवेदनहरुमा कसैको हकदावी भएमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र घोराही वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित गर्नुहोला । तोकिएको अवधि भित्र उजुरी नआएमा निवेदकहरुको मागबमोजिम नामसारी भई जाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

71058178.pdf

तह ३ को नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।

Updated Date : 29-03-2018

तह ३ को नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।

49142478.pdf

मिति २०७४/१२/०९ को निर्णयानुसार सरूवा गरिएको / काज खटाईएको / पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।

Updated Date : 23-03-2018

मिति २०७४/१२/०९ को निर्णयानुसार सरूवा गरिएको / काज खटाईएको / पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।

95277668.pdf

रमाना दिने सम्बन्धमा (२०७४/१२/०४) ।

Updated Date : 18-03-2018

रमाना दिने सम्बन्धमा ।

49239557.pdf

मिति २०७४/११/३० को निर्णयानुसार सरूवा गरिएको सम्बन्धमा । (वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय)

Updated Date : 16-03-2018

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धमा ।

57591539.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 14-03-2018

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलका वितरण केन्द्र अन्र्तगतका तपसिल बमोजिमका ग्राहकहरुको नाममा लगत कायम भएको विद्यूत मिटर निम्न लिखित व्यक्तिहरुबाट नामसारी गरिपाउ भनि नियमानूसार नामसारीको लागि निवेदन पर्न आएको हूंदा विद्यूत मिटर नामसारी नहूनू पर्ने कूनै कारण भए वा कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा यो सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा प्रमाण सहित लिखित उजूरी गर्नू हून यसै सुचनाद्धारा सुचित गरिन्छ । तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्न नआएमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको नियमानूसार निवेदकहरुको माग बमोजिम विद्यूत मिटर नामसारी हूने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

82928962.pdf

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय)

Updated Date : 12-03-2018

उपरोक्त सम्बन्धमा यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत सूर्खेत वितरण केन्द्र र कोहलपूर वितरण केन्द्रमा विद्य’त मिटरको नामसारी गरी पांउ भनी तपशिल बमोजिमका ग्राहकहरुबाट निबेदन पर्न आएकोले उक्त निवेदन माथि कसैको हक दावी भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितीले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रको प्रशासन फांटमा लिखित उजूरी गर्नु हुन सूचित गरिन्छ । उक्त मिति भित्र कसैको हकदावी पर्न नआएमा निवेदकको नाममा ने.वि.प्रा. को नियमानूसार नामसारी भै जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

77020570.pdf